Wynagrodzenie rzeczoznawcy majątkowego

Określa je umowa z Zamawiającym. Koszt sporządzenia wyceny, oraz porad i konsultacji nie jest zależny od wartości nieruchomości. 

Koszt sporządzenia wyceny jest natomiast wypadkową następujących czynników:

• charakteru, wielkości i rodzaju części składowych nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,
• nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego niezbędnego do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny,
• terminu i warunków wykonania czynności szacunkowych,
• kwalifikacji zawodowych rzeczoznawcy majątkowego,
• kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami
(dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki),
• stopnia rozpoznania przez wykonawcę rynku lokalnego dla danej wyceny w momencie jej rozpoczynania.

Koszt usługi ustalany jest każdorazowo indywidualnie dla każdego klienta w zależności od powyższych czynników.

zdjecie6 zdjecie8

Quincy Williams II Jersey